Verkoopsvoorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1

Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders vermeld op de factuur zelf.

Artikel 2

Een factuur kan alleen worden geprotesteerd per brief voor vervaldatum.

Artikel 3

In geval van niet tijdige betaling van een factuur, zal de dierenartsenpraktijk Ter Kameren een herinnering sturen. Herinneringen resulteren in de verhoging van het bedrag van de factuur met een administratieve kost van 10 euro.

Artikel 4

Elke factuur waarvan het bedrag niet volledig betaald werd op de vervaldag, zal forfaitair verhoogd worden met 10% , met een minimum van 25 euro, als schadevergoeding.

Artikel 5

De aldus verhoogde factuur zal bovendien gemajoreerd worden met intresten ten belope van 12% per jaar, zonder voorafgaande kennisgeving.

Artikel 6

In geval van een geschil zijn enkel de Brusselse rechtbanken bevoegd.